$0.21 KDV Dahil
$0.24 KDV Dahil
$0.32 KDV Dahil
$0.35 KDV Dahil
$0.11 KDV Dahil
$0.12 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.18 KDV Dahil
$0.37 KDV Dahil
$0.41 KDV Dahil
$0.21 KDV Dahil
$0.24 KDV Dahil
$0.32 KDV Dahil
$0.35 KDV Dahil
$0.42 KDV Dahil
$0.47 KDV Dahil
$0.27 KDV Dahil
$0.30 KDV Dahil
$0.21 KDV Dahil
$0.24 KDV Dahil
$0.48 KDV Dahil
$0.53 KDV Dahil
$0.53 KDV Dahil
$0.59 KDV Dahil
$0.11 KDV Dahil
$0.12 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.18 KDV Dahil
$0.27 KDV Dahil
$0.30 KDV Dahil
$0.32 KDV Dahil
$0.35 KDV Dahil
$0.37 KDV Dahil
$0.41 KDV Dahil
$0.42 KDV Dahil
$0.47 KDV Dahil
$0.48 KDV Dahil
$0.53 KDV Dahil
$0.53 KDV Dahil
$0.59 KDV Dahil
1